Anna Forés Miravalles

Per seguir somiant

L’educació inclusiva és una educació transformadora”

Parlar d’educació inclusiva no és parlar d’un alumnat concret, és parlar de tot l’alumnat. És parlar de justícia social.

Una de les idees amb les quals hem de trencar és la rigidesa del llibre de text, perquè estem deixant molts nens a fora

ROSA M. BRAVO – BARCELONA

Coral Eli­zondo, mes­tra i psicòloga espe­ci­a­lit­zada en edu­cació inclu­siva, fa for­mació a docents i equips direc­tius arreu de l’Estat. Dime­cres vinent par­ti­ci­parà al semi­nari web Atenció a la diver­si­tat, del cicle de d’Edu­Caixa Talks Emo­ci­ona.Hi ha una teo­ria del que és l’escola inclu­siva, com mos­tra per exem­ple el decret que es va apro­var a Cata­lu­nya el 2017. Que ens tro­bem a la pràctica?Comen­cem a par­lar d’edu­cació a prin­ci­pis del segle XXI. L’any 2000 es va publi­car L’índex per a la inclusió, un docu­ment impor­tant ela­bo­rat per Mel Ains­cow i Tony Booth fruit d’una inves­ti­gació que esta­ven fent des de feia alguns anys al Regne Unit. Aquest docu­ment ens diu que hem de tre­ba­llar cul­tu­res, polítiques i pràcti­ques perquè els cen­tres siguin garants de la inclusió. Però això no es mate­ri­a­litza a Espa­nya fins que la LOE l’any 2006, per pri­mer cop, parla del prin­cipi d’inclusió. Aquell any es va apro­var a Nova York la Con­venció de les Naci­ons Uni­des dels Drets de les Per­so­nes amb Dis­ca­pa­ci­tat. En aquesta con­venció, que Espa­nya va sig­nar i rati­fi­car el 2008, es diu que l’edu­cació inclu­siva és un dret. Però han pas­sat 21 anys i és encara un tema des­co­ne­gut del que és i com­porta.Què és i que com­porta?Par­lar d’edu­cació inclu­siva com­porta eli­mi­nar la segre­gació en l’edu­cació i des de l’edu­cació. És a dir, que les meves pràcti­ques a l’aula no siguin segre­ga­do­res, que jo no tin­gui un nen o una nena fent sem­pre coses dife­rents. Que no tin­gui alum­nes que sur­tin de l’aula perquè els aten­gui un altre pro­fes­si­o­nal. Par­lar d’edu­cació inclu­siva no és par­lar d’un alum­nat con­cret, és par­lar de tot l’alum­nat. És par­lar de justícia social, de democràcia.Què es va tro­bar a l’aula quan exer­cia com a mes­tra de primària?L’habi­tual és que tin­guis un alum­nat amb neces­si­tats edu­ca­ti­ves espe­ci­als, que és l’eti­queta que posem a aquell que surt de la norma per motius de salut com una dis­ca­pa­ci­tat intel·lec­tual, un tras­torn de l’espec­tre autista, un tras­torn greu de con­ducta, del llen­guatge… Des dels anys noranta aquest alum­nat està esco­la­rit­zat a l’escola ordinària. Té garan­tit l’accés a l’edu­cació, i defenso que sigui també un dret en l’edu­cació. És a dir, que a aquest alum­nat li donem a l’aula una edu­cació de qua­li­tat en igual­tat d’opor­tu­ni­tats. A més, amb aquest alum­nat tenim una gran vari­a­bi­li­tat humana. També tenim alum­nes amb neces­si­tat específica de suport edu­ca­tiu per l’entorn soci­o­cul­tu­ral, o una malal­tia, o alum­nat amb altes capa­ci­tats, o una incor­po­ració tar­dana al sis­tema edu­ca­tiu.No motius clínics, sinó soci­o­e­conòmics.Sí, però a més cada alumne és dife­rent. A classe, i és una crítica que faig, les nor­ma­ti­ves es refe­rei­xen a aquest alum­nat com un alum­nat divers al que s’ha d’aten­dre. I amb aques­tes parau­les, atenció a la diver­si­tat. Però si par­tim de la idea que totes les per­so­nes som úniques no hauríem d’aten­dre l’alum­nat divers des d’aquesta norma sub­jec­tiva.Dir que algú és dife­rent és una eti­queta que estem posant quan en una aula hi ha molta diver­si­tat. Qui és el dife­rent?Exac­ta­ment. Aquesta és la mirada que hem d’acon­se­guir. Aques­tes eti­que­tes duen apa­re­lla­des el suport d’un pro­fes­si­o­nal com el pro­fes­so­rat de peda­go­gia terapèutica i audició i llen­guatge. Però a l’aula tens una gran diver­si­tat. Qui és ràpid, qui és lent, qui està pas­sant una mala ratxa fami­liar, qui té pro­ble­mes emo­ci­o­nals o cog­ni­tius… Aquesta és la rea­li­tat de l’aula. Par­lar d’edu­cació inclu­siva és refe­rir-se a tot l’alum­nat per tre­ba­llar amb tot ell. I això és el que com­porta tren­car amb tot el que hem fet, amb el mite de l’estu­di­ant mitjà, que tots fan el mateix excepte els que són diver­sos.Els docents es tro­ben sovint sols amb una diver­si­tat molt gran i sense prou conei­xe­ments per abor­dar-ho. En un aula de 25 alum­nes es poden tro­bar amb set que tin­guin TEA, TDAH…Efec­ti­va­ment. Diu l’Unesco que l’edu­cació inclu­siva és una edu­cació trans­for­ma­dora i els docents ho sabem. De vega­des no sabem què fer o fem el que hem fet sem­pre. Però sí que hi ha docents amb molt de com­promís i amb ganes de fer coses dife­rents. Una de les idees amb les quals hem de tren­car és la rigi­desa del lli­bre de text, del currículum, dels exer­ci­cis fets per tots alhora i si no l’aca­bes te l’endús a casa… Perquè estem dei­xant molts nens a fora. Això és el que més tracto, com tre­ba­llar a una aula diver­si­fi­cada.Aquest tre­ball es pot fer amb una ràtio de 25 alum­nes i uns pres­su­pos­tos molt reta­llats? A més del canvi de mirada calen recur­sos econòmics?Cal de tot. Els docents em diuen que estan sols a l’aula i que només entra una hora el pro­fes­sor de peda­go­gia terapèutica per donar suport a aquell alumne o alumna. Ja no dic que esti­gui sem­pre el pro­fes­sor a seure al cos­tat del nen eti­que­tat, això tam­poc seria gaire inclu­siu. Hem de ten­dir més a una docència com­par­tida, i per a això sí que neces­si­taríem recur­sos. Això no treu que el docent que està sol no pugui començar a fer alguns can­vis. Calen recur­sos, però també el com­promís de pas­sar a l’acció. Si agafo el lli­bre de text i se’m per­den nens he de pen­sar en una altra orga­nit­zació d’aula. Com tre­ba­llar per esta­ci­ons, divi­dir la classe en equips o racons, grups interac­tius o pare­lles coo­pe­ra­ti­ves. Qual­se­vol pro­posta que en faci tren­car amb el que faig habi­tu­al­ment. Calen docents com­pro­me­sos i me n’estic tro­bant molts.Aquest model d’apre­nen­tatge ja s’està implan­tant en mol­tes esco­les.Sí, a Cata­lu­nya hi ha molta inno­vació.Cal par­lar d’esco­les inno­va­do­res per tre­ba­llar bé en la inclusió?Sem­pre dic que hem de començar a poc a poc. L’edu­cació inclu­siva és una edu­cació trans­for­ma­dora perquè la paraula clau en la inclusió és par­ti­ci­pació de tot l’alum­nat. Quan parlàvem d’inte­gració jo tenia a un nen o una nena fent coses dife­rents perquè no tenia el nivell cur­ri­cu­lar. Amb aquesta mirada conec què neces­sita aquell alumne. Amb les esco­les tre­ba­llo per exem­ple en com fer docència com­par­tida, com tre­ba­llar amb aquests per­fils indi­vi­du­als per conèixer la per­sona, com tre­ba­llar pro­pos­tes de mul­ti­ni­vell… És molt impor­tant el lide­ratge dels equips direc­tius en el canvi de mirada i el com­promís de tot el claus­tre.Què hau­ria de fer l’admi­nis­tració?Pri­mer, saber què és inclusió i què no. A la Lom­loe es parla de bar­re­res, de dis­seny uni­ver­sal per a l’apre­nen­tatge. Està bé perquè és la pri­mera vegada que se’n parla i estem al 2021. Però come­ten errors com seguir par­lant d’atenció a la diver­si­tat quan tots som diver­sos. Poso un exem­ple: si vas en cadira de rodes no pots pujar una escala. T’ho posen acces­si­ble amb una rampa i puges. Però, i si en el moment de dis­se­nyar l’escala fas alhora una rampa, o fas tot l’accés amb rampa? Ja ho fas uni­ver­sal des del prin­cipi. Quan em pre­paro per expli­car un tema a la meva classe penso en l’alum­nat, penso què neces­sita i dis­se­nyo una pro­posta didàctica perquè tots hi puguin par­ti­ci­par. Això és un dis­seny uni­ver­sal, no expli­car-ho només per a uns pocs.Com s’inte­gra en aquesta atenció uni­ver­sal l’alumne que no té cap pro­blema d’apre­nen­tatge?S’aborda amb d’un dis­seny uni­ver­sal en què fas dife­rents pro­pos­tes i que no tot­hom faci el mateix alhora. Pots tenir els estu­di­ants per pare­lles, per equips coo­pe­ra­tius… has de conèixer i usat mol­tes estratègies dife­rents per tre­ba­llar. A Cata­lu­nya hi ha mol­tes esco­les que ho tre­ba­llen molt bé, amb ambi­ents de lliure cir­cu­lació, i l’alumne deci­deix a quin ambi­ent tre­ba­lla.Arran de la nova orga­nit­zació per la pandèmia hi ha esco­les que han creat grups amb alum­nes de dos cur­sos dife­rents. Les esco­les diuen que la reducció de ràtio per­met tre­ba­llar amb espais dife­rents, plans de tre­ball autònoms…Sí, tre­ba­llen l’auto­no­mia i l’auto­re­gu­lació. Quan diri­gim exces­si­va­ment la classe amb un lli­bre de text i fan tots el mateix exer­cici passa que els alum­nes s’avor­rei­xen i des­con­nec­ten. Con­ju­gar estruc­tu­res on dei­xes els alum­nes un full de ruta i un temps per fer-ho amb la guia del docent està molt bé, però per fer això les esco­les han de ser valen­tes. Les famílies dels més grans es poden quei­xar perquè els seus fills vagin amb els petits. Han estat valen­tes i han començat a tre­ba­llar en una línia que és la que han de fer. I després se n’ado­nen, famílies i docents, que és el camí. Els nens con­ti­nuen apre­nent, però els donem unes habi­li­tats i unes com­petències que no els donem quan tot és exces­si­va­ment diri­git.Quin impacte va tenir el con­fi­na­ment en l’edu­cació inclu­siva? I l’orga­nit­zació d’aquest curs?Depèn de la mirada dels cen­tres. Això que han fet algu­nes esco­les de reduir grups i bar­re­jar nivells pedagògica­ment és la bomba. En canvi, hi ha cen­tres que han aga­fat la pro­fes­sora de peda­go­gia terapèutica i com que no poden tren­car el grup bom­bo­lla li posen tots els nens amb neces­si­tat de suport, segons les eti­que­tes de les nor­ma­ti­ves, junts en una classe amb ella. Això és segre­ga­dor total.Les comu­ni­tats estu­dien ara com fer un currículum més com­pe­ten­cial arran de l’apro­vació de la Lom­loe. Quina importància té el currículum?Crec que aquest és un moment clau per repen­sar el currículum. Hauríem de pen­sar, a l’hora de defi­nir-lo, com volem que sigui la soci­e­tat futura. Diuen que serà un currículum més fle­xi­ble, inclu­siu, sos­te­ni­ble, perquè els objec­tius de desen­vo­lu­pa­ment sos­te­ni­ble són molt impor­tants. Tant de bo.És un canvi que haurà d’arri­bar a la uni­ver­si­tat, on es forma els que for­men.S’hau­ria de par­lar tant de for­mació ini­cial com de per­ma­nent. És veri­tat que a la per­ma­nent par­lem de meto­do­lo­gies acti­ves, però poques vega­des es posa l’accent en el fet que aquesta meto­do­lo­gia ha de ser­vir per for­mar tot l’alum­nat. He estat pro­fes­sora asso­ci­ada a la uni­ver­si­tat i crec que allà també s’hau­ria de repen­sar el currículum, no pots tenir un currículum que et duri eter­na­ment. A la uni­ver­si­tat s’ha de par­lar d’edu­cació inclu­siva i no de men­ci­ons d’atenció a la diver­si­tat. També s’ha de posar sobre la taula l’apre­nen­tatge al llarg de la vida. La mare d’un nen amb autisme m’expli­cava que ella es podria matri­cu­lar a la uni­ver­si­tat però que el seu fill, que havia tin­gut adap­ta­ci­ons cur­ri­cu­lars sig­ni­fi­ca­ti­ves en l’esco­la­rit­zació, no tenia el títol de secundària i no podia acce­dir a un altre tipus d’estu­dis. Aquí és on hem de par­lar de justícia social. L’admi­nis­tració ha de refle­xi­o­nar-hi.Com rela­ci­ona edu­cació inclu­siva i justícia social?Em sem­bla que és fona­men­tal. Quan segre­gues no hi ha ètica ni justícia social. L’edu­cació inclu­siva és sobre­tot no dei­xar ningú enrere. Ens hem de replan­te­jar què podem fer perquè aquest alum­nat tin­gui títols. Per garan­tir el dret a una vida digna. És absurd perquè estem dient que l’edu­cació en gene­ral és un dret, però és un dret que posa la tra­veta a altres drets perquè con­demna a la pobresa. Per a qual­se­vol cosa cal el títol de secundària.És més fàcil fer una edu­cació inclu­siva a primària que a secundària?Ten­dim que primària s’assem­bli a secundària, que infan­til s’assem­bli a primària…però no pen­sem que pot­ser s’hau­ria de fer al revés, que les meto­do­lo­gies d’infan­til siguin les que ens ser­vei­xin per a primària i el que fem a primària ser­veixi per a secundària. A pri­mer de secundària es tre­ba­lla amb àmbits. Això ve a la LOE, a la Lom­que i a la Lom­loe. Un tre­ball per àmbits vol dir que es tre­ba­lla per pro­jec­tes inter­dis­ci­pli­nars. A mi això em sem­bla molt potent, perquè dife­rents dis­ci­pli­nes s’unei­xen amb meto­do­lo­gies comu­nes per abor­dar un tema. Un currículum així enfo­cat seria molt potent.

Mestra a l’aventura

ROSA M. BRAVO

Coral Elizondo (Saragossa, 1965) va estudiar magisteri a Terol i va aprovar les oposicions el 1990. Va treballar com a mestra a escoles públiques i ho va compaginar amb els estudis de psicologia. Va aprovar unes segones oposicions, les d’orientadora, i va treballar en equips d’atenció psicopedagògics a Aragó. Un dia abans de complir 30 anys com a mestra de primària es va llençar a l’aventura i va demanar una excedència per aprofundir la difusió de l’educació inclusiva. Ara treballa com a autònoma i fa formació a escoles i docents per traslladar la teoria de l’educació inclusiva als centres i les aules. Els inicis van ser durs perquè van coincidir amb el confinament, i confessa que tenia l’agenda buida. Ara la té a rebentar d’escoles que volen fer un canvi de mirada en el seu projecte educatiu.

Anuncio publicitario

Los comentarios están cerrados.